Wczytuję dane...
Reklamacji

INFORMACJE OGÓLNE ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY – ZWROT TOWARU LUB BĘBNÓW

1. Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek
przyczyny, z zastrzeżeniem odrębnych zasad obowiązujących w przypadku zwrotu
bębnów, określonych w ust. 12-18.
2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient
wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana
przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy, a w przypadku umowy zobowiązującej do
przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno – po upływie 14 dni od
dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia
inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy, z
zastrzeżeniem odrębnych zasad obowiązujących w przypadku zwrotu bębnów,
określonych w ust. 12-18.
3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować PLACE55.
na adres: PLACE55., Dział zwrotów, ul. Solec 24 m 9.3 , 00-403 Warszawa ,
lub admin@e14.pl, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze
jednoznacznego oświadczenia, na przykład pismem wysłanym pocztą, faksem, pocztą
elektroniczną lub za pośrednictwem elektronicznego formularza zwrotów dostępnego za
pośrednictwem Konta w Sklepie internetowym, w zakładce „Reklamacje i zwroty”. Jeżeli
Klient skorzysta z możliwości złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży
za pośrednictwem elektronicznego formularza zwrotów dostępnego za pośrednictwem
Konta w Sklepie internetowym, w zakładce „Reklamacje i zwroty”, Sprzedawca prześle mu
niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym
nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).
4. Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy (wzór formularza)
jednak nie jest to obowiązkowe. Jeśli Klient zamierza odstąpić od umowy sprzedaży
towaru zakupionego w charakterze Przedsiębiorcy quasi – Konsumenta, nie korzystając
ze wzoru ww. formularza odstąpienia od umowy, powinien poinformować Sprzedawcę o
tym, że odstępuje od umowy sprzedaży jako Przedsiębiorca quasi – Konsument w treści
oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać oświadczenie o
wykonaniu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od
umowy, np. pocztą, faksem, pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem elektronicznego
formularza zwrotów dostępnego za pośrednictwem admin@e14.pl w Sklepie internetowym, w
zakładce „Reklamacje i zwroty”.
6. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie
otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem
dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia
innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę),
niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca
został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy
sprzedaży. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów
płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient
wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych
opłat w związku z tym zwrotem.
7. W przypadku, gdy Sprzedawca nie zaproponował Klientowi, że sam odbierze od niego
rzecz Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy
lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które
zdarzenie nastąpi wcześniej.
8. Klient powinien odesłać lub przekazać Sprzedawcy rzecz niezwłocznie, a w każdym razie
nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o odstąpieniu
od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem
terminu 14 dni. Zwrot towaru powinien nastąpić na adres: PLACE55., Dział zwrotów, ul.
Eugeniusza Kwiatkowskiego 24, 55-011 Siechnice.
9. Jeśli rzecz ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłana
pocztą, Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Wysokość tych kosztów
szacowana jest maksymalnie na kwotę 780 PLN (w tym podatek VAT). 
10. W przypadku złożenia przez Przedsiębiorcę Quasi-Konsumenta oświadczenia o
odstąpieniu od umowy za pośrednictwem elektronicznego formularza zwrotów
dostępnego za pośrednictwem Konta w Sklepie internetowym, zwrot Towaru odbywa się
na koszt PLACE55.
11. Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w
sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania
rzeczy.
11. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umowy, w której
przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według
specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
SZCZEGÓLNE ZASADY DOTYCZĄCE ZWROTU OPAKOWAŃ (BĘBNÓW).
12. Klienci mają prawo zwrócić Sprzedawcy bębny, pod warunkiem, że zwrot nastąpi w
przypadku:
1) Konsumenta – w terminie do 90 dni,
2) Przedsiębiorcy quasi – Konsumenta – w terminie do 150 dni
od dnia wystawienia przez Sprzedawcę faktury VAT dokumentującej sprzedaż danego
bębna.
13. O zachowaniu terminu, o którym mowa w ust. 12. decyduje data nadania przesyłki ze
zwracanym bębnem lub data przesłania wniosku o zwrot – w przypadku zgłoszenia chęci
zwrotu bębna za pośrednictwem elektronicznego formularza zwrotów dostępnego na
stronie Sklepu internetowego w zakładce „Reklamacje i zwroty” 
14. Sprzedawca wystawia fakturę korygującą, pomniejszającą fakturę sprzedaży towaru
o 100 % ceny sprzedaży zwracanego bębna.
15. Sprzedawca nie przyjmuje:
1) bębnów zwracanych po upływie:
a) 90 dni w przypadku Konsumentów,
b) 150 dni w przypadku Przedsiębiorców quasi – Konsumentów
od dnia wystawienia faktury VAT dokumentującej sprzedaż danego bębna (decyduje
data nadania przesyłki – w przypadku wysłania bębna pocztą lub za pośrednictwem
kuriera, data przesłania wniosku o zwrot – w przypadku zgłoszenia chęci zwrotu
bębna za pośrednictwem elektronicznego formularza zwrotów dostępnego na stronie
Sklepu internetowego w zakładce „Reklamacje i zwroty”, a w pozostałych
przypadkach – data zwrotu bębna Sprzedawcy w Magazynie Centralnym w
Siechnicach przy ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 24),
2) bębnów nie zakupionych od Sprzedawcy.
3) bębnów (szpul) jednorazowych.
18. Bębny należy odsyłać na adres: PLACE55, Dział zwrotów, ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego
24, 55-011 Siechnice.
19. W celu ułatwienia i przyspieszenia procedury rozliczenia zwrotu bębna, Sprzedawca
sugeruje, aby Klient każdorazowo przytwierdził do zwracanego bębna kopertę z
oświadczeniem o odstąpieniu od umowy sprzedaży bębna.
Chcesz coś zwrócić ? Zrób to tak!
Napisz maila na adres : admin@e14.pl
W przypadku gdy dokonałeś zakupu jako Przedsiębiorca quasiKonsument zaznacz ten fakt dokonując odpowiedniego wyboru spośród dostępnych opcji na
formularzu. Po wyświetleniu elektronicznego formularza zwrotu zidentyfikuj zwracany towar
poprzez wpisanie nr faktury lub nr WZ związanych ze zwracanym towarem lub indeksu
zwracanego towaru.
W przypadku Konsumentów:
Chcę zwrócić towar organizując transport samodzielnie
W przypadku Przedsiębiorców Quasi-Konsumentów:
Chcę zwrócić towar transportem zorganizowanym przez PLACE55.
Po wypełnieniu formularza – Wyslij na maila admin@e14.pl
Na twój adres e-mail zostanie przesłane potwierdzenie zgłoszenia zwrotu wraz instrukcją
dalszego postępowania.
Wydrukuj „Oświadczenie odstąpienia od umowy sprzedaży”.
Włóż zwracany artykuł wraz z formularzem zwrotu do kartonu przeznaczonego do wysyłki i
dobrze go zaklej.
W przypadku Konsumentów: Nadaj przesyłkę na własny koszt pocztą, kurierem na adres:
PLACE55., Dział zwrotów, ul. E. Kwiatkowskiego 24, 55-011 Siechnice.
W przypadku Przedsiębiorców Quasi-Konsumentów: Przekaż przesyłkę kurierowi
zamówionemu przez PLACE55.
Pieniądze zostaną Państwu zwrócone w ten sam sposób, w jaki Państwo zapłacili za towar. Z
uwagi na łatwość i szybkość dokonania zwrotu pieniędzy, sugerujemy Państwu podanie w
formularzu reklamacji nr konta bankowego, na który Sprzedawca wpłaci należną Państwu
kwotę.
W przypadku, gdy nie zechcą Państwo skorzystać z elektronicznego formularza zwrotu
udostępnionego na stronie www.e14.pl mogą Państwo odstąpić od umowy sprzedaży
przesyłając na własny koszt np. w formie pisemnej oświadczenie o odstąpieniu od umowy
sprzedaży wraz ze zwracanym towarem na adres:
PLACE55, Dział zwrotów, ul. E. Kwiatkowskiego 24, 55-011 Siechnice.