Wczytuję dane...
Reklamacji

STRONA DLA KONSUMENTÓW ORAZ PRZEDSIĘBIORCÓW QUASI – KONSUMENTÓW

INFORMACJE OGÓLNE ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY – ZWROT TOWARU LUB BĘBNÓW

1. Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek
przyczyny, z zastrzeżeniem odrębnych zasad obowiązujących w przypadku zwrotu
bębnów, określonych w ust. 12-18.
2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient
wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana
przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy, a w przypadku umowy zobowiązującej do
przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno – po upływie 14 dni od
dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia
inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy, z
zastrzeżeniem odrębnych zasad obowiązujących w przypadku zwrotu bębnów,
określonych w ust. 12-18.
3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować PLACE55.
na adres: PLACE55., Dział zwrotów, ul. Solec 24 m 9.3 , 00-403 Warszawa ,
lub Reklamacje@e27.pl, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze
jednoznacznego oświadczenia, na przykład pismem wysłanym pocztą, faksem, pocztą
elektroniczną lub za pośrednictwem elektronicznego formularza zwrotów dostępnego za
pośrednictwem Konta w Sklepie internetowym, w zakładce „Reklamacje i zwroty”. Jeżeli
Klient skorzysta z możliwości złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży
za pośrednictwem elektronicznego formularza zwrotów dostępnego za pośrednictwem
Konta w Sklepie internetowym, w zakładce „Reklamacje i zwroty”, Sprzedawca prześle mu
niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym
nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).
4. Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy (wzór formularza)
jednak nie jest to obowiązkowe. Jeśli Klient zamierza odstąpić od umowy sprzedaży
towaru zakupionego w charakterze Przedsiębiorcy quasi – Konsumenta, nie korzystając
ze wzoru ww. formularza odstąpienia od umowy, powinien poinformować Sprzedawcę o
tym, że odstępuje od umowy sprzedaży jako Przedsiębiorca quasi – Konsument w treści
oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać oświadczenie o
wykonaniu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od
umowy, np. pocztą, faksem, pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem elektronicznego
formularza zwrotów dostępnego za pośrednictwem Reklamacje@e27.pl w Sklepie internetowym, w
zakładce „Reklamacje i zwroty”.
6. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie
otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem
dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia
innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę),
niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca
został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy
sprzedaży. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów
płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient
wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych
opłat w związku z tym zwrotem.
7. W przypadku, gdy Sprzedawca nie zaproponował Klientowi, że sam odbierze od niego
rzecz Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy
lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które
zdarzenie nastąpi wcześniej.
8. Klient powinien odesłać lub przekazać Sprzedawcy rzecz niezwłocznie, a w każdym razie
nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o odstąpieniu
od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem
terminu 14 dni. Zwrot towaru powinien nastąpić na adres: PLACE55., Dział zwrotów, ul.
Eugeniusza Kwiatkowskiego 24, 55-011 Siechnice.
9. Jeśli rzecz ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłana
pocztą, Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Wysokość tych kosztów
szacowana jest maksymalnie na kwotę 780 PLN (w tym podatek VAT). Koszty transportu
takich przesyłek są wypadkową ich wagi, rozmiaru oraz odległości pomiędzy miejscem
nadania i miejscem dostawy. Ze względu na zróżnicowanie stawek za usługi przewozowe
stosowanych przez różnych przewoźników Sprzedawca nie jest w stanie określić jednej
kwoty zryczałtowanych kosztów takiej przesyłki, niemniej, dla lepszego zobrazowania
możliwego poziomu ww. kosztów Sprzedawca podaje przykładowe stawki za przewóz
bębna kablowego o rozmiarze 160 cm x 160 cm x 160 cm lub słupa oświetleniowego o
długości 10 metrów waga do 100 kg, na następujących trasach:
RABEN-bęben RABEN-słup
Szczecin – Siechnice 780,00 zł 170,97 zł
Gdańsk – Siechnice 780,00 zł 202,95 zł
Poznań – Siechnice 780,00 zł 90,28 zł
Łódź – Siechnice 780,00 zł 95,94 zł
Białystok – Siechnice 780,00 zł 146,37 zł
Warszawa – Siechnice 780,00 zł 114,39 zł
Lublin – Siechnice 780,00 zł 113,16 zł
Kraków – Siechnice 780,00 zł 91,02 zł
Oleśnica – Siechnice 780,00 zł 84,87 zł
Podane wyżej ceny są cenami z podatkiem VAT. Szczegółowe cenniki oraz warunki
świadczenia usług przewozowych przez przewoźników są dostępne np. na stronach
internetowych ww. przedsiębiorców.
10. W przypadku złożenia przez Przedsiębiorcę Quasi-Konsumenta oświadczenia o
odstąpieniu od umowy za pośrednictwem elektronicznego formularza zwrotów
dostępnego za pośrednictwem Konta w Sklepie internetowym, zwrot Towaru odbywa się
na koszt PLACE55.
11. Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w
sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania
rzeczy.
11. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umowy, w której
przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według
specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
SZCZEGÓLNE ZASADY DOTYCZĄCE ZWROTU OPAKOWAŃ (BĘBNÓW).
12. Klienci mają prawo zwrócić Sprzedawcy bębny, pod warunkiem, że zwrot nastąpi w
przypadku:
1) Konsumenta – w terminie do 120 dni,
2) Przedsiębiorcy quasi – Konsumenta – w terminie do 180 dni
od dnia wystawienia przez Sprzedawcę faktury VAT dokumentującej sprzedaż danego
bębna.
13. O zachowaniu terminu, o którym mowa w ust. 12. decyduje data nadania przesyłki ze
zwracanym bębnem lub data przesłania wniosku o zwrot – w przypadku zgłoszenia chęci
zwrotu bębna za pośrednictwem elektronicznego formularza zwrotów dostępnego na
stronie Sklepu internetowego w zakładce „Reklamacje i zwroty” a w pozostałych
przypadkach – data zwrotu bębna Sprzedawcy w Magazynie Centralnym w Siechnicach
przy ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 24.
14. W przypadku zwrotu bębna przez Przedsiębiorcę Quasi-Konsumenta zwrot odbywa się
na koszt Sprzedawcy, pod warunkiem, że:
1) Klient zamówi kuriera po odbiór bębna za pośrednictwem elektronicznego formularza
zwrotów dostępnego na stronie Sklepu internetowego w zakładce „Reklamacje i
zwroty” oraz
2) bęben jest w rozmiarze nie większym niż 16, tj. o wymiarach maksymalnych: długość
– 160 cm, szerokość – 160 cm, wysokość – 160 cm oraz waga do 1000 kg.
15. W przypadku zwrotu bębna przez Konsumenta zwrot odbywa się na jego koszt. W
przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez Przedsiębiorcę QuasiKonsumenta w inny sposób niż opisany w ust. 14 pkt. 1), zwrot odbywa się na jego koszt.
16. Sprzedawca wystawia fakturę korygującą, pomniejszającą fakturę sprzedaży towaru
o 100 % ceny sprzedaży zwracanego bębna.
17. Sprzedawca nie przyjmuje:
1) bębnów zwracanych po upływie:
a) 120 dni w przypadku Konsumentów,
b) 180 dni w przypadku Przedsiębiorców quasi – Konsumentów
od dnia wystawienia faktury VAT dokumentującej sprzedaż danego bębna (decyduje
data nadania przesyłki – w przypadku wysłania bębna pocztą lub za pośrednictwem
kuriera, data przesłania wniosku o zwrot – w przypadku zgłoszenia chęci zwrotu
bębna za pośrednictwem elektronicznego formularza zwrotów dostępnego na stronie
Sklepu internetowego w zakładce „Reklamacje i zwroty”, a w pozostałych
przypadkach – data zwrotu bębna Sprzedawcy w Magazynie Centralnym w
Siechnicach przy ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 24),
2) bębnów nie zakupionych od Sprzedawcy.
3) bębnów (szpul) jednorazowych.
18. Bębny należy odsyłać na adres: PLACE55, Dział zwrotów, ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego
24, 55-011 Siechnice.
19. W celu ułatwienia i przyspieszenia procedury rozliczenia zwrotu bębna, Sprzedawca
sugeruje, aby Klient każdorazowo przytwierdził do zwracanego bębna kopertę z
oświadczeniem o odstąpieniu od umowy sprzedaży bębna.
Chcesz coś zwrócić ? Zrób to tak!
Napisz maila na adres : Reklamacje@e27.pl
W przypadku gdy dokonałeś zakupu jako Przedsiębiorca quasiKonsument zaznacz ten fakt dokonując odpowiedniego wyboru spośród dostępnych opcji na
formularzu. Po wyświetleniu elektronicznego formularza zwrotu zidentyfikuj zwracany towar
poprzez wpisanie nr faktury lub nr WZ związanych ze zwracanym towarem lub indeksu
zwracanego towaru.
W przypadku Konsumentów:
Chcę zwrócić towar organizując transport samodzielnie
W przypadku Przedsiębiorców Quasi-Konsumentów:
Chcę zwrócić towar transportem zorganizowanym przez PLACE55.
Po wypełnieniu formularza – Wyslij na maila Reklamacje@e27.pl
Na twój adres e-mail zostanie przesłane potwierdzenie zgłoszenia zwrotu wraz instrukcją
dalszego postępowania.
Wydrukuj „Oświadczenie odstąpienia od umowy sprzedaży”.
Włóż zwracany artykuł wraz z formularzem zwrotu do kartonu przeznaczonego do wysyłki i
dobrze go zaklej.
W przypadku Konsumentów: Nadaj przesyłkę na własny koszt pocztą, kurierem na adres:
PLACE55., Dział zwrotów, ul. E. Kwiatkowskiego 24, 55-011 Siechnice.
W przypadku Przedsiębiorców Quasi-Konsumentów: Przekaż przesyłkę kurierowi
zamówionemu przez PLACE55.
Pieniądze zostaną Państwu zwrócone w ten sam sposób, w jaki Państwo zapłacili za towar. Z
uwagi na łatwość i szybkość dokonania zwrotu pieniędzy, sugerujemy Państwu podanie w
formularzu reklamacji nr konta bankowego, na który Sprzedawca wpłaci należną Państwu
kwotę.
W przypadku, gdy nie zechcą Państwo skorzystać z elektronicznego formularza zwrotu
udostępnionego na stronie www.e14.pl mogą Państwo odstąpić od umowy sprzedaży
przesyłając na własny koszt np. w formie pisemnej oświadczenie o odstąpieniu od umowy
sprzedaży wraz ze zwracanym towarem na adres:
PLACE55, Dział zwrotów, ul. E. Kwiatkowskiego 24, 55-011 Siechnice.