Wczytuję dane...
Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI PLACE55

Szanowny Kliencie, użytkowniku stron internetowych administrowanych przez PLACE55, tj. https://www.e14.pl. ,dokument, który czytasz jest dowodem na to, że PLACE55. poważnie traktuje kwestię Pani/Pana prywatności oraz wymogów prawnych, jakie w związku z jej ochroną nakładają na PLACE55. przepisy prawa, w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO

Celem niniejszej Polityki prywatności jest przekazanie Pani/Panu niezbędnych oraz wymaganych prawem informacji na temat zasad przetwarzania przez PLACE55 Pani/Pana danych osobowych.

Na wstępie informacja dotycząca Administratora danych osobowych, tj. podmiotu, który ustala cele oraz decyduje o sposobie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych: jest nim PLACE55 z siedzibą we Warszawa przy ul. Fort Wola 12b, 01-258 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000022407, o kapitale zakładowym w wysokości 22.199.200,00 zł w całości wpłaconym, legitymująca się numerem identyfikacji podatkowej NIP: 897-000-96-78, REGON: 930339253. We wszelkich sprawach dotyczących prywatności może się Pani/Pan kontaktować z PLACE55. poprzez przesłanie wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@e27.pl

I. CELE, PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA, KATEGORIE PANI/PANA DANYCH OSOBOWYCH

1. ZAWARCIE I WYKONANIE UMOWY

PLACE55. przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu podjęcia na Pani/Pana żądanie działań zmierzających do zawarcia umowy z PLACE55. lub gdy jest to niezbędne do wykonania już zawartej umowy (art. 6 ust. 1. lit. b RODO).

W praktyce wiąże się to z możliwością:

1) zawarcia z PLACE55 umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, o których mowa w Regulaminie sklepu internetowego https:/www.e27.pl. (dalej zwanego Sklepem internetowym), związanych z założeniem konta użytkownika w ww. Sklepie internetowym.

2) zawarcia z PLACE55 umów sprzedaży towarów,

3) przesłania do PLACE55. zgłoszeń za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularzy kontaktowych dostępnych na stronach internetowych PLACE55. w związku z zakładaniem konta w Sklepie internetowym lub Portalu szkoleniowym lub w związku z zawieraniem lub wykonywaniem umów za pośrednictwem ww. stron internetowych.

2. OBOWIĄZEK PRAWNY

PLACE55. przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na PLACE55 (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

W praktyce oznacza to konieczność przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w związku z wywiązaniem się z obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności obowiązków wynikających z przepisów podatkowych, ustawy o rachunkowości, ustaw z zakresu ubezpieczeń społecznych, kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta.

3. PRAWNIE UZASADNIONY INTERES PLACE55 LUB PODMIOTU TRZECIEGO

PLACE55 może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe jeśli jest to niezbędne do celów wynikających z uzasadnionych interesów realizowanych przez PLACE55. lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1. lit. f RODO).

W praktyce wiąże się to z przetwarzaniem Pani/Pana danych w następujących przypadkach:

· Zarządzanie relacjami z klientem (CRM)

PLACE55 na wewnętrzne potrzeby analizuje dotychczasową współpracę z Panią/Panem w celu sporządzania zestawień analiz i statystyk dotyczących sprzedaży. Na podstawie ww. informacji PLACE55. uzyskuje wiedzę pomocną przy sporządzaniu ofert, ustalaniu cenników, lepszym dopasowaniu oferty do Pani/Pana zainteresowań, podejmowaniu lepiej ukierunkowanych działań marketingowych oraz polepszeniu poziomu jakości świadczonych usług.

· Profilowanie

W oparciu o dokonaną przez Panią/Pana, na etapie zakładania konta w Sklepie internetowym klasyfikację prowadzonej przez siebie działalności do jednego z segmentów rynku, PLACE55. ustala dla Pani/Pana określony cennik w Sklepie internetowym. Decyzja jest podejmowana w sposób automatyczny jednak nie powoduje dla Pani/Pana niekorzystnych skutków.

W oparciu o posiadane o Pani/Panu informacje zebrane w toku dotychczasowej współpracy (tj. informacje nt. historii zakupów w Sklepie internetowym, historii Pani/Pana aktywności w Sklepie internetowym, przypisania Pani/Pana do określonego segmentu klienta: konsument/ przedsiębiorca, PLACE55. wyświetla Pani/Panu, na stronach Sklepu internetowego spersonalizowane reklamy. Decyzja jest podejmowana w sposób automatyczny jednak nie powoduje dla Pani/Pana niekorzystnych skutków.

W oparciu o posiadane o Pani/Panu informacje zebrane w toku dotychczasowej współpracy (tj. informacji nt. historii zakupów w Sklepie internetowym) połączone z informacjami o innych klientach posiadających określone przez PLACE55 właściwości, PLACE55 wyświetla Pani/Panu oferty dotyczące rekomendowanych towarów, zakupionych przez innych klientów. Decyzja jest podejmowana w sposób automatyczny jednak nie powoduje dla Pani/Pana niekorzystnych skutków.

W oparciu o posiadane o Pani/Panu informacje zebrane w toku dotychczasowej współpracy (tj. informacje nt. historii zakupów w Sklepie internetowym, historii aktywności Pani/Pana w Sklepie internetowym, przypisania Pani/Pana do określonego segmentu klienta: konsument/ przedsiębiorca, PLACE55. wyświetla Pani/Panu na stronach Sklepu internetowego informacje o organizowanych przez PLACE55 promocjach.

· Marketing produktów i usług oferowanych przez PLACE55.

PLACE55 kontaktuje się z Panią/Panem telefonicznie lub przesyła do Pani/Pana informacje marketingowe dotyczące towarów i usług oferowanych przez PLACE55., o ile wcześniej na stronie https://www.e27.pl., wyraziła Pani/wyraził Pan zgodę na kontakt telefoniczny lub na kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej lub komunikatów SMS, dokonywany w celu marketingu bezpośredniego.

PLACE55. nie wysyła spamu, tj. niezamówionej informacji handlowej.

PLACE55. nie przekazuje żadnych danych osobowych, a w szczególności adresów poczty elektronicznej lub numerów telefonów podmiotom trzecim w celu umożliwienia im podejmowania działań o charakterze marketingu bezpośredniego dotyczącego towarów i usług oferowanych przez te podmioty.

· Dochodzenie roszczeń przez PLACE55. oraz obrona przed roszczeniami kierowanymi wobec PLACE55

W przypadku nie wywiązania się lub nienależytego wywiązania przez Pana/Panią z zawartej z PLACE55 umowy, T PLACE55, w ramach obowiązującego prawa, może dochodzić od Pani/Pana roszczeń, np. dochodzić zapłaty za sprzedane towary.

W przypadku skierowania przez Panią/Pana roszczeń wobec PLACE55., PLACE55. przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu obrony przez takimi roszczeniami.

· Zabezpieczenie roszczeń związanych ze sprzedażą towarów.

W przypadkach uzasadnionych wartością zawieranych przez Panią/Pana, jako przedsiębiorcę, umów sprzedaży, w przypadku przyznania przez PLACE55. Pani/Panu możliwości zapłaty w odroczonym terminie w ramach przyznanego przez PLACE55. kredytu kupieckiego, PLACE55. może żądać od Pana/Pani wystawienia lub poręczenia weksla własnego in blanco, w celu zabezpieczenia należytego wykonania przez Panią/Pana umowy sprzedaży zawartej z PLACE55

· Kontaktowanie się z PLACE55.

PLACE55. umożliwia Pani/Panu przesłanie do PLACE55. zgłoszeń za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularzy kontaktowych, tj. kontakt dla prasy, kontakt dla inwestorów, dostępnych na stronie www.e27.pl w innych sprawach, nie związanych z zakładaniem konta w Sklepie internetowym lub Portalu szkoleniowym lub nie związanych z zawieraniem lub wykonywaniem umów za pośrednictwem ww. stron internetowych.

· Przechowywanie danych w celu zapewnienia rozliczalności, tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych.

II. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, w celach, o których mowa w cz. I-III. Polityki prywatności PLACE55 może udostępniać Pani/Pana dane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:

· Podmiotom świadczącym usługi przewozowe (kurierom), podmiotom świadczących usługi pocztowe, dostawcom towarów sprzedawanych przez PLACE55– w przypadku realizowania dostawy towaru bezpośrednio z magazynu tego dostawcy, podmiotom na rzecz, których PLACE55 zbywa wierzytelności w związku z zawartymi umowami faktoringu, umowami ubezpieczenia wierzytelności z tytułu umowy sprzedaży, biurom informacji gospodarczych, podmiotom świadczącym usługi udostępniania raportów gospodarczych o przedsiębiorcach, bankom, w którym PLACE55 posiada rachunek bankowy w związku z przekazywaniem za jego pośrednictwem kwot na Pani/Pana rachunek, w przypadku zwrotu towarów, reklamacji, nadpłat, podmiotom świadczącym na rzecz PLACE55. usługi logistyczne, usługi agencyjne lub usługi dystrybucyjne, usługi archiwizowania dokumentów, usługi badania sprawozdań finansowych, usługi księgowe, doradztwa podatkowego, finansowego, biznesowego, prawnego, usługi informatyczne, usługi marketingowe, podmiotom świadczącym usługi w zakresie public inwestor relations, podmiotom, którym PLACE55. zleca prowadzenie działań windykacyjnych oraz pełnomocnikom procesowym reprezentującym PLACE55 lub ww. podmioty.

III. PLANOWANY OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w cz. I-III niniejszej Polityki prywatności.

· W przypadku danych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania umowy (cz. I Polityki prywatności), PLACE55 przetwarza dane osobowe do upływu okresu przedawnienia wynikających z nich roszczeń cywilnoprawnych.

· W przypadku danych przetwarzanych w celu wykonania obowiązku prawnego (cz. II Polityki prywatności) okres przetwarzania danych wynika z przepisów prawa.

· W przypadku danych przetwarzanych w celu realizacji uzasadnionego interesu PLACE55 lub podmiotu trzeciego (cz. III Polityki prywatności) okres przechowywania danych osobowych jest różny w zależności od szczegółowego celu przetwarzania.

– W przypadku przetwarzania danych w celu zarządzania relacjami z klientem dane są przetwarzane przez czas nieoznaczony lub do chwili złożenia przez Panią/Pana sprzeciwu na podstawie art. 21 ust. 1 Rozporządzenia RODO w związku z Pani/Pana szczególną sytuacją.

– W przypadku przetwarzania danych w celu profilowania, dane są przetwarzane przez czas nieoznaczony lub do chwili złożenia przez Panią/Pana sprzeciwu na podstawie art. 21 ust. 1 Rozporządzenia RODO w związku z Pani/Pana szczególną sytuacją. Nie mniej, PLACE55 szanując Państwa prawo do prywatności, daje Państwu możliwość samodzielnego zadecydowania o zakresie stosowanego wobec Pani/Pana profilowania w zakresie wyświetlania spersonalizowanych reklam oraz prezentowania produktów rekomendowanych. Po zalogowaniu do Konta w Sklepie internetowym, w zakładce „Subskrypcje i prywatność” ma Pani/Pan możliwość odznaczenia pola „check-box” przy danej formie profilowania, co spowoduje zaprzestanie przetwarzanie przez PLACE55 danych w określonym celu. W każdej chwili może Pani/Pan ponownie zaznaczyć dowolne z ww. pól „check-box”.

– W przypadku przetwarzania danych osobowych w celu marketingu produktów i usług oferowanych przez PLACE55, PLACE55. przetwarza dane osobowe w tym celu do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody na przesyłanie do Pani/Pana informacji handlowych za pośrednictwem poczty elektronicznej, SMS lub na wykonywanie połączeń telefonicznych.

– W przypadku przetwarzania danych osobowych w celu dochodzenia roszczeń przez PLACE55. lub w celu podjęcia obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec PLACE55, PLACE55 przetwarza dane osobowe w tym celu do momentu wyegzekwowania dochodzonego roszczenia lub przedawnienia roszczeń, w zależności które ze zdarzeń wystąpi wcześniej.

– W przypadku przetwarzania danych osobowych w celu organizowania konkursów, PLACE55 przetwarzana dane osobowe w tym celu do czasu przedawnienia roszczeń związanych z organizacją takiego konkursu.

– W przypadku przetwarzania danych osobowych w celu zabezpieczenia roszczeń związanych ze sprzedażą towarów, PLACE55 przetwarza dane osobowe przez czas nieoznaczony, tak długo jak pozostaje Pani/Pan w relacjach handlowych z PLACE55, istnieją nie zaspokojone roszczenia PLACE55 wobec Pani/Pana.

– W przypadku przetwarzania danych osobowych w celu rozliczalności, PLACE55. przetwarza dane osobowe przez czas jak będzie to niezbędne do udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez uprawnione organy publiczne.

IV. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

1. PRAWO DOSTĘPU DO DANYCH

· Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, w tym prawo do uzyskania kopii Pani/Pana danych, w tym drogą elektroniczną.

2. PRAWO DO SPROSTOWANIA DANYCH

· Ma Pani/Pan prawo żądania sprostowania nieprawidłowych ww. danych osobowych. Ma Pani/Pan prawo żądania uzupełnienia niekompletnych ww. danych osobowych

3. PRAWO DO USUNIĘCIA DANYCH

· Ma Pani/Pan prawo żądania usunięcia przez PLACE55. Pani/Pana danych osobowych w przypadku gdy:

– dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane

– wniesie Pani/Pan sprzeciw, z uwagi na swą szczególną sytuację wobec przetwarzania przez PLACE55. Pani/Pana danych osobowych w oparciu o przesłankę prawnie uzasadnionego celu PLACE55 lub podmiotu trzeciego i nie istnieją nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania.

– wniesie Pani/Pan sprzeciw przeciwko przetwarzania Pani/Pana danych w celu marketingu bezpośredniego

– Pani/Pana dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;

– dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub w prawie polskim któremu podlega PLACE55.

PLACE55. zwraca jednak Pani/Pana uwagę, że prawo to podlega istotnym ograniczeniom.

PLACE55 nie będzie mógł spełnić Pani/Pana żądania jeśli dalsze przetwarzanie jest niezbędne do:

– wywiązania się przez PLACE55 z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na podstawie prawa unijnego lub prawa krajowego (np. nie minął jeszcze okres przedawnienia zobowiązań podatkowych związanych z umową zawartą pomiędzy PLACE55 i Panią/Panem, nie minął jeszcze okres przechowywania dokumentów księgowych wystawionych w związku z umową zawartą pomiędzy PLACE55 i Panią/Panem).

– ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami

4. PRAWO DO OGRANICZENIA PRZETWARZANIA

· Ma Pani/Pan prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jeśli:

– kwestionuje Pani/Pan prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający PLACE55 sprawdzić prawidłowość tych danych;

– przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Pani/Pan sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;

– PLACE55 nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Pani/Panu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

– wniosła Pani/wniósł Pan sprzeciw z uwagi na swą szczególną sytuację, wobec przetwarzania przez PLACE55 Pani/Pana danych osobowych w oparciu o przesłankę prawnie uzasadnionego celu PLACE55 lub podmiotu trzeciego – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie PLACE55 są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu zgłoszonego przez Panią/Pana.

5. PRAWO DO PRZENIESIENIA DANYCH

· Ma Pani/Pan prawo otrzymania w postaci pliku w powszechnie stosowanym formacie nadającym się do odczytu przez programy komputerowe, danych dostarczonych przez Panią/Pana, które PLACE55. przetwarza w sposób zautomatyzowany na podstawie zawartej z Panią/Panem umowy. Ma Pani również prawo żądania przesłania ww. pliku innemu administratorowi danych o ile jest to technicznie możliwe.

6. PRAWO DO SPRZECIWU

· Ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych opartego na prawnie usprawiedliwionym celu PLACE55 lub podmiotu trzeciego. (cz. I ust. 3 niniejszej Polityki prywatności), w tym profilowania.

PLACE55 ma prawo odmówić zaprzestania przetwarzania Pani/Pana danych jeśli wykaże:

– istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Pani/Pana interesów lub praw i wolności lub

– istnienie podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń

· Ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw jeśli PLACE55 przetwarza Pani/Pana dane w celu marketingu bezpośredniego. Najłatwiej można to zrobić klikając na link znajdujący się w treści każdej wiadomości elektronicznej zawierającej informacje handlowe, przesłanej przez TPLACE55

V. SKARGA DO ORGANU NADZORCZEGO

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VI. DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH

Może Pani/Pan może przeglądać strony internetowe https://www.e14.pl. bez konieczności podawania swoich danych osobowych.
Jeśli zakłada Pani/Pan konto w Sklepie internetowym jako konsument konieczne jest podanie następujących danych, tj. adres e-mail, hasło logowania do konta, imię i nazwisko, nr telefonu, ulica, nr domu, kod pocztowy, miejscowość. Podanie ww. danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia założenie Konta w Sklepie internetowym.
Jeśli zakłada Pani/Pan konto w Sklepie internetowym jako przedsiębiorca (FIRMA) konieczne jest podanie następujących danych, tj. adres e-mail, hasło logowania do konta, imię i nazwisko, nr telefonu, nr NIP, nazwa pod którą prowadzi Pani/Pan działalność gospodarczą (Pole: nazwa firmy), ulica, nr domu, kod pocztowy, miejscowość, wskazanie segmentu rynku w którym prowadzi Pani/Pan działalność gospodarczą (Pole: Rynek). Podanie ww. danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia założenie Konta w Sklepie internetowym.
W przypadku, gdy w trakcie zakładania Konta w Sklepie internetowym zostanie Pani/Panu wyświetlony komunikat o błędzie, informujący o braku możliwości dokończenia procesu założenia Konta, bądź informacja o tym, iż istnieje już Konto w Sklepie internetowym przypisane do wprowadzonego przez Panią/Pana nr NIP, może Pani/Pan skontaktować się z administratorem Sklepu w celu wyjaśnienia przyczyn takiej sytuacji. W tym celu może Pani/Pan skorzystać z formularza kontaktowego, w którego treści konieczne będzie podanie nr. telefonu oraz adresu poczty elektronicznej. Podanie ww. danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania spowoduje brak możliwości skontaktowania się z PLACE55 za pośrednictwem formularza kontaktowego.
Zawierając umowę sprzedaży towarów dodatkowo może Pani/Pan podać inny niż podczas rejestracji adres dostawy. Podanie ww. danych jest dobrowolne.
6. Jeśli wystąpi Pani/Pan z wnioskiem do PLACE55 o udostępnienie możliwości zapłaty za zakupione towary w odroczonym terminie w ramach przyznanego przez PLACE55 kredytu kupieckiego, PLACE55. w celu oceny Pani/Pana zdolności kredytowej. PLACE55 może poprosić od Panią/pana o przekazanie informacji dotyczących Pani/Pana sytuacji finansowej, zawartych w dokumentach finansowych, deklaracjach podatkowych. Podanie ww. informacji jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania może skutkować odmową przyznania Pani/Panu możliwości zapłaty w odroczonym terminie w ramach przyznanego kredytu kupieckiego.

7. Jeśli zgadza się Pani/Pan na otrzymywanie faktur VAT drogą elektroniczną PLACE55 będzie wysyłała je na adres podany podczas rejestracji konta w Sklepie internetowym, może Pani/Pan jednak podać inny adres e-mail na etapie składania zamówienia w Sklepie internetowym. Podanie ww. danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania spowoduje, że faktury będą domyślnie wysyłane na adres poczty elektronicznej wskazany przy założeniu konta w Sklepie internetowym.

Jeśli zakłada Pani/Pan konto w Portalu szkoleniowym konieczne jest podanie następujących danych, tj. adres e-mail, imię i nazwisko, nr telefonu. ulica, nr domu, kod pocztowy, miejscowość. Jeśli chce Pani/pan otrzymać fakturę za świadczone usługi konieczne jest podanie dodatkowo następujących danych: nr NIP, nazwa firmy, ulica, nr domu, kod pocztowy, miejscowość. Podanie ww. danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia założenie Konta w Portalu szkoleniowym.
Jeśli po założeniu konta klienta w Portalu szkoleniowym chce Pani/Pan zapisać się na szkolenie musi Pani/Pan dodatkowo podać: adres, a w przypadku przedsiębiorców firmę (nazwę), adres oraz numer NIP. Podanie ww. danych jest dobrowolne jednak odmowa ich podania uniemożliwia zapisanie się na szkolenie za pośrednictwem Portalu szkoleniowego
Jeśli składa Pani/Pan za pośrednictwem Sklepu internetowego zamówienie na odbiór od Pani/Pana zwracanego towaru PLACE55 przetwarza Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do zrealizowania tej umowy, tj. imię nazwisko, nr telefonu, adres e-mail, nr faktury, której dotyczy zwracany towar, oznaczenie zwracanego towaru, adres z którego należy odebrać zwracany towar. Ma Pani/Pan również możliwość podać nr konta bankowego, na który zostanie dokonany zwrot w pieniędzy za zwrócony towar. Podanie ww. danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia złożenia zamówienia po odbiór od Pani/Pana zwracanego towaru za pośrednictwem formularza zwrotów na stronie Sklepu internetowego.
W przypadku gdy chce Pani/Pan złożyć reklamację związaną z towarem, za pośrednictwem formularza reklamacji dostępnego w Sklepie internetowym musi Pani/Pan podać następujące dane osobowe: imię, nazwisko, nazwa firmy, adres do korespondencji, nr telefonu kontaktowego, adres e-mail., nr faktury dotyczącej reklamowanego towaru, oznaczenie reklamowanego towaru. Ma Pani/Pan również możliwość podać nr konta bankowego, na który zostanie dokonany zwrot w pieniędzy. Podanie ww. danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia złożenie reklamacji za pośrednictwem formularza reklamacji na stronie Sklepu internetowego.
W przypadku, gdy chce Pani/Pan zapisać się na newsletter musi podać adres poczty elektronicznej i wyrazić zgodę na przesyłanie na ten adres informacji handlowych w rozumieniu art. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w celu marketingu bezpośredniego. Podanie ww. danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newsletter ’a.
W przypadku, gdy chce Pani/Pan otrzymywać drogą telefoniczną w tym za pośrednictwem SMS, informacje o promocjach, nowościach i przecenach dotyczących oferty PLACE55 musi Pani/Pan wyrazić zgodę na kontakt telefoniczny oraz na przesyłanie na numer telefonu informacji handlowych w rozumieniu art. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w celu marketingu bezpośredniego. Podanie ww. danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia nawiązanie przez PLACE55 z Panią/panem kontaktu telefonicznego w tym wysyłania SMS.
W przypadku gdy chce Pani/Pan skontaktować się z PLACE55 za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie www.e27.pl musi Pani/Pan podać imię, nazwisko oraz adres poczty elektronicznej. Podanie ww. danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie do PLACE55 wiadomości za pośrednictwem ww. formularza kontaktowego.
VII. ŹRÓDŁA POZYSKANIA DANYCH

1. PLACE55 pozyskuje Pani/Pana dane osobowe bezpośrednio od Pani/Pana,
z zastrzeżeniem ust. 2

VIII. DANE ZBIERANE AUTOMATYCZNIE

1. Na podstawie art. 18 ust. 5 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną PLACE55 przetwarza Pani/Pana dane charakteryzujące sposób korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):

a) informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną zbierane za pomocą programów Google Analytics oraz Google Adwords. Google Analytics, to system analityki internetowej dający wgląd w ruch Sklepu Internetowego stosowany w celu prowadzenia działań marketingowych. PLACE55 zaimplementował następujące funkcje Google Analytisc: remarketing, raporty wyświetleń w sieci reklamowej Google, integracja narzędzia DoubleClick Campaign Manager, raporty zainteresowań i danych demograficznych Google Analytics. Google Adwords to system reklamowy Google pozwalający na wyświetlanie linków sponsorowanych w wynikach wyszukiwania wyszukiwarki Google i na stronach współpracujących w ramach programu Google AdSense,

b) informacje o skorzystaniu przez Panią/Pana z usługi świadczonej drogą elektroniczną.

c) oznaczenia identyfikujące Panią/Pana w systemie informatycznym PLACE55 nadawane na podstawie danych podanych przez Panią/Pana.

d) oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego Pani/Pan korzysta łącząc się ze stroną https://www.e27.pl, (IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego). Dane te mogą być zbierane przez pliki cookies („ciasteczka”), system Google Analytics oraz Google Adwords. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w Pani/Pana urządzeniu końcowym i przeznaczone są do korzystania ze stron Sklepu internetowego. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. Podmiotem zamieszczającym na Pani/Pana urządzeniu końcowym pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest PLACE55 z siedzibą we Warszawie przy ul. Solec 24/9,4,
00-456, Warszawa

3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

1) dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu internetowego do Pani/Pana preferencji oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać Pani/Pana urządzenie końcowe i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

2) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób korzysta Pani/Pan ze stron internetowych Sklepu internetowego, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

3) utrzymanie sesji (po zalogowaniu), dzięki której nie musi Pani/Pan na każdej podstronie Sklepu internetowego ponownie wpisywać loginu i hasła;

4) W ramach Sklepu internetowego stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” ( persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w Pani/Pana urządzeniu końcowym do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w Pani/Pana urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Panią/Pana.

4. W ramach Sklepu internetowego stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

1) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Sklepu internetowego;

2) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Sklepu internetowego;

3) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Sklepu internetowego;

4) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Panią/Pana ustawień i personalizację interfejsu, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego Pani/Pan pochodzi, rozmiaru czcionki, wyglądu, funkcjonalności strony internetowej oraz możliwość korzystania z dodatkowych funkcjonalności strony internetowej itp.;

5) „reklamowe” pliki cookies, należące do PLACE55, Google oraz podmiotów zewnętrznych (np. DoubleClick) umożliwiające dostarczanie treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań na podstawie historii odwiedzin na stronie Sklepu internetowego.

5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym. Może Pani/Pan dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w Pani/Pana urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

6. PLACE55 S.A informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu internetowego.

7. Pliki cookies zamieszczane w Pani/Pana urządzeniu końcowym mogą być wykorzystywane również przez współpracujących z PLACE55 reklamodawców oraz partnerów.

8. Kompleksowe informacje o sposobie zmiany sposobu przechowywania lub dostępu cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Szczegóły dla osób korzystających z poszczególnych najpopularniejszych przeglądarek internetowych dostępne są pod poniższymi linkami:

Internet Explorer

Mozilla

Chrome
Opera

9. PLACE55 prowadzi działalność marketingową z zastosowaniem reklam displayowych. Może Pani/Pan w każdej chwili zrezygnować z usługi Google Analytics dla reklam displayowych i dostosować reklamy w sieci reklamowej Google za pomocą Ustawień reklam.

10. W związku z korzystaniem z remarketingu za pomocą Google Analytics:

1) mogą być Pani/Panu wyświetlane reklamy związane z PLACE55 podczas korzystania przez użytkownika z wyszukiwarki Google jak również ze stron WWW partnerów Google wyświetlających reklamy Google,

2) PLACE55 Google, partnerzy Google wyświetlający reklamy Google, korzystają z własnych plików cookie (np. Google Analytics) i plików cookie firm zewnętrznych (np. DoubleClick) do informowania o reklamach oraz do ich optymalizacji i wyświetlania na podstawie historii odwiedzin na stronie Sklepu internetowego.

11. W związku z wdrożeniem raportów wyświetleń w sieci reklamowej Google oraz integracji narzędzia DoubleClick Campaign Manager PLACE55 Google oraz partnerzy Google wyświetlający reklamy Google korzystają wspólnie z plików cookie pierwszego podmiotu (jak plik cookie Google Analytics) i plików cookie innych podmiotów (jak plik cookie DoubleClick) do informowania, jak wyświetlenie reklamy, inne wykorzystania usług reklamowych i interakcje z tymi wyświetleniami są powiązane z odwiedzinami w Sklepie internetowym.

12. W związku z wdrożeniem raportów zainteresowań i danych demograficznych Google Analytics PLACE55 używa danych pochodzących z reklam Google opartych na zainteresowaniach lub danych odbiorców zewnętrznych (takich jak zainteresowania) w usłudze Google Analytics do analizy ruchu na stronie Sklepu internetowego.

IX. ZABEZPIECZENIE DANYCH OSOBOWYCH

1. PLACE55 stosuje środki techniczne oraz organizacyjne zabezpieczając dane osobowe przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem, stosowne do stwierdzonego ryzyka związanego z przetwarzaniem danych.

2. W celu zapobieżenia pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych przez Panią/Pana podczas rejestracji oraz logowania się do konta w Sklepie internetowym, PLACE55 zapewnia szyfrowanie połączenia z serwerem PLACE55 z użyciem certyfikatu SSL.

3. Podjęte przez PLACE55 działania mogą okazać się niewystarczające, jeżeli Pani/Pan sam nie zachowuje zasad bezpieczeństwa. W szczególności powinna Pani/Pan zachować w poufności login i hasło do konta w Sklepie internetowym i nie udostępniać ich osobom trzecim. PLACE55 nie będzie zwracał się do Pani/Pana o ich podanie, z wyjątkiem podania ich w trakcie logowania. W celu uniemożliwienia korzystania z Konta osobom nieuprawnionym powinna Pani/powinien Pan każdorazowo wylogować się po zakończeniu korzystania ze Sklepu internetowego lub Portalu szkoleniowego.

4. Polityka prywatności obowiązuje od dnia 19.02.2021r.

Przykładamy dużą wagę do ochrony Twoich danych osobowych i dokonujemy tego zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa polskiego, w tym z regulacjami Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

Celem niniejszej Polityki Prywatności jest wyjaśnienie zasad, na jakich przetwarzane są udostępnione nam dane osobowe oraz omówienie Twoich podstawowych praw związanych z przetwarzaniem przez nas danych osobowych.

Administratorem danych osobowych jest:
Place55 Dzmitry Piakhouski
00-456 Warszawa Solec 24/9.3
NIP: 5272929362

Nie powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych ale we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych możesz się z nami skontaktować pod adresem e-mail: info@e27.pl

Ogólne zasady przetwarzania danych osobowych

Zasady regulujące przetwarzanie danych osobowych stanowią ramy, które gwarantują, że dane osobowe używane będą we właściwy sposób. Zobowiązujemy się dbać o to, by dane osobowe były:

 1. przetwarzane rzetelnie, zgodnie z prawem i w sposób przejrzysty;
 2. prawidłowe, stosowne oraz nienadmierne ilościowo;
 3. dokładne i aktualne – niedokładne lub niekompletne dane osobowe będą poprawiane lub usuwane bądź ich dalsze przetwarzanie zostanie wstrzymane;
 4. przechowywane przez czas nie dłuższy niż to konieczne;
 5. przetwarzane jedynie w określonym, jednoznacznym i zgodnym z prawem celu oraz zgodnie z celem, w jakim są gromadzone;
 6. bezpieczne.

Rodzaje danych osobowych

Będziemy na wiele sposobów zbierać i przetwarzać dane osobowe przekazywane nam za pośrednictwem różnych kanałów komunikacji, włączając w to nasz Sklep. Niektóre dane osobowe są nam niezbędne w celu sprzedaży naszych produktów, natomiast podanie innych danych jest dobrowolne, np. w celach marketingowych.

Zawsze informujemy, które dane osobowe są wymagane (np. poprzez zaznaczenie ich gwiazdką (*)) oraz jakie konsekwencje będą wiązać się z niedostarczeniem nam tych danych – taka sytuacja może przykładowo skutkować brakiem możliwości (pełnego) spełnienia Twoich żądań. Dane osobowe, które gromadzimy i przetwarzamy, można ogólnie podzielić na następujące kategorie:

 1. dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail;
 2. dane adresowy, przede wszystkim adres doręczenia produktu;
 3. dane dot. płatności, a więc np. numery rachunków bankowych czy kart kredytowych;
 4. informacje o użytkowniku, na przykład dane techniczne dotyczące użytkowania i przeglądania, w tym adresy IP, z których Internauci odwiedzają nasze strony internetowe lub aplikacje, z uwzględnieniem stron podmiotów zewnętrznych.

Cele przetwarzania danych osobowych

Przetwarzamy dane osobowe w celach zgodnych z prawem i zasadniczo robimy to tylko, jeśli:

 1. wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych;
 2. przetwarzanie danych jest konieczne do realizacji umowy, np. dostarczenia przez nas produktu;
 3. przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania ciążącego na nas obowiązku prawnego;
 4. przetwarzanie danych jest konieczne dla potrzeb wynikających z naszych uzasadnionych interesów lub uzasadnionych interesów podmiotów zewnętrznych oraz nie jest uważane za szkodliwe dla osoby, której dane przetwarzamy, włączając w to nasze interesy w kontekście rozwijania, oceniania, oferowania i sprzedaży naszych produktów, nawiązywania, rozwijania i utrzymywania relacji biznesowych.

Przetwarzamy dane osobowe, aby:

 1. ułatwić korzystanie z naszego Sklepu, umożliwić Wam nabywanie naszych produktów oraz kontaktować się z Wami w ramach standardowej obsługi;
 2. zapewniać szeroko rozumianą obsługę klienta i wsparcie techniczne;
 3. personalizować zawartość Sklepu i wyniki wyszukiwania.

Ujawnianie, przekazywanie i udostępnianie danych osobowych podmiotom zewnętrznym

Ujawnianie i przekazywanie przez nas danych osobowych podmiotom zewnętrznym jest ograniczone do minimum i uzależnione od istnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych.

Nigdy nie przekazujemy Twoich danych w celach marketingowych, nie sprzedajemy ich ani nie wykorzystujemy, aby wymieniać się danymi z innymi podmiotami zewnętrznymi.

Zastrzegamy sobie prawo do ujawniania lub udostępniania danych osobowych podmiotom zewnętrznym w następujących okolicznościach:

 1. gdy podmioty zewnętrzne świadczą w naszym imieniu usługi, na przykład wsparcie informatyczne, usługi hostingowe, obsługę płatności, dostarczanie produktów (firmy kurierskie);
 2. tego rodzaju podmioty zewnętrzne mogą przetwarzać ujawnione, przekazane lub udostępnione im dane osobowe wyłącznie na zasadach określonych przez nas i na podstawie pisemnej umowy o przetwarzaniu danych;
 3. doradcy prawni - w celu ustanowienia, wykonania lub obrony naszych praw;
 4. w sytuacji, gdy użytkownik wyraził uprzednią zgodę na ujawnianie swoich danych osobowych podmiotom zewnętrznym.

Jeśli odbiorca danych osobowych znajduje się w kraju nienależącym do UE/EOG, który nie zapewnia odpowiedniego poziomu ochrony danych, dane osobowe użytkowników zostaną przesłane takiemu odbiorcy dopiero po zawarciu z nim pisemnego porozumienia o przekazaniu danych w oparciu o standardowe klauzule umowne przyjęte przez Komisję Europejską.

Zgoda użytkownika

Niektóre nasze działania związane z przetwarzaniem informacji będą prowadzone w oparciu Twoją zgodę. W takim wypadku masz prawo do wycofania swojej zgody w dowolnym czasie. Jeżeli wycofasz zgodę, zaprzestaniemy przetwarzania Twoich danych osobowych, chyba że ich dalsze przetwarzanie lub przechowywanie jest dozwolone lub wymagane przez obowiązujące przepisy polskiego prawa. Należy zwrócić uwagę, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem procesu przetwarzania danych przed jej wycofaniem. Co więcej, wycofanie zgody może w konsekwencji uniemożliwić nam realizację Twoich oczekiwań.

Twoje prawa

W każdej chwili masz prawo sprawdzić, które z Twoich danych osobowych przetwarzamy. W tym celu możesz do nas napisać na adresy wskazane na początku Polityki Prywatności. Odpowiedź przekażemy Ci co do zasady w formie e-mail.

Możesz także żądać uaktualnienia lub poprawienia Twoich danych.

Gdy na podstawie Twojej zgody lub w ramach realizacji zamówień na nasze produkty przetwarzamy dane osobowe w sposób zautomatyzowany, masz prawo otrzymać kopię swoich danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytania formacie. Kopię tę możemy przesłać Tobie lub innemu podmiotowi, który odtąd będzie przetwarzał te dane. Pamiętaj, że dotyczy to wyłącznie danych osobowych, które otrzymaliśmy od Ciebie.

Masz prawo w dowolnym momencie usunąć swoje dane osobowe, które przetwarzamy. Wyjątkiem są sytuacje, kiedy:

 1. czekamy opłacenia zamówionego przez Ciebie produktu,
 2. kupiłeś coś w naszym Sklepie – wtedy zachowamy Twoje dane osobowe dotyczące transakcji w celach księgowych;
 3. podejrzewamy, że Twoje działania mogą powodować powstanie roszczeń wobec Twojej osoby.

Masz także prawo sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych w zakresie, w jakim to robimy na podstawie tzw. prawnie uzasadnionego interesu. Zaprzestaniemy wówczas przetwarzania Twoich danych osobowych. Nie zrobimy tego, gdy zgodnie z prawem Twój interes lub Twoje prawa zostaną unieważnione albo będą wobec Ciebie roszczenia prawne. W takiej sytuacji poinformujemy Cię o tym.

Masz prawo w każdym momencie zrezygnować z otrzymywania naszego newslettera, na który się zapisałeś. Możesz to uczynić w e-mailu z ostatnim newsletterem (na jego końcu zawarty jest odnośnik, który po kliknięciu anuluje dalszą wysyłkę newsletterów) lub pisząc do nas na adresy wskazane na początku Polityki Prywatności.

Jeśli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe w sposób niewłaściwy masz prawo zgłosić skargę do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Będziemy przetwarzać Twoje dane związane z kontem w Sklepie, do czasu aż je usuniesz lub my to uczynimy z uwagi na naruszenie naszych praw.

Dane związane z Twoimi zakupami przechowujemy tak długo, aż nie wygasną potencjalne roszczenia Twoje lub nasze związane z daną sprzedażą produktu.

Dane potrzebne do rozliczeń księgowych lub podatkowych przechowujemy tak długo, jak wymagają tego przepisy rachunkowe lub podatkowe.

Będziemy przechowywać Twoje dane do celów marketingu bezpośredniego do momentu, w którym wycofasz swoją zgodę.